https://www.funidelia.sk/cart

Zásady ochrany osobných údajov | Funidelia

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je vecou dôvery a my si Vaše súkromie nanajvýš ceníme. Z tohto dôvodu sme prispôsobili zásady ochrany osobných údajov novej legislatíve platnej v Španielsku (a celej EÚ) Funidelia vyhlasuje, že jej zásady ochrany osobných údajov sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov.

Za webovú stránku Fundelia.com zodpovedá Funiglobal Development S.L. (ďalej len „FUNIDELIA“), čo je španielska spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná do obchodného registra Zaragoza Company Registry, vydanie 4257, dokument 24, strana Z-63129, identifikačné číslo VAT: ESB22370902. Sídlo spoločnosti Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Španielsko. Kontaktujte nás prostredníctvom Kontaktného formulára.

Osobné údaje, ktoré musíte poskytnúť spoločnosti Funidelia (a ktoré preto Funidelia zhromažďuje), sú vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, zakúpené položky, suma a spôsob platby (iba vybratá metóda) , žiadne bankové údaje). Tieto údaje sú potrebné na naplnenie s Vami uzavretej kúpno-predajnej zmluvy. Kedykoľvek môžete požiadať o ich úpravu, zmazanie alebo odstránenie legálnym spôsobom.

Spoločnosť Funidelia zaručuje, že s vašimi údajmi bude zaobchádzať zákonným, lojálnym a transparentným spôsobom. Zhromažďujú sa na konkrétne, explicitné a legitímne účely vysvetlené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a použijú sa iba na základe vášho súhlasu. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas.

V spoločnosti Funidelia používame informácie, ktoré nám poskytnete, na správu zmluvných vzťahov, uzavretých konkrétne s vami. (Odoslanie objednávky správnej osobe na správnu adresu, riešenie Vašich požiadaviek alebo otázok, na odosielanie dôležitých informácií týkajúcich sa Vašich nákupov a na poskytovanie informácií o produktoch Funidelia.) Vďaka týmto informáciám môžeme zlepšiť Váš užívateľský zážitok pri prechádzaní webu - ukážeme Vám viacero produktov, ktoré by Vás mohli zaujímať. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, Funidelia vytvára komerčné profily za účelom ponuky prispôsobenej a personalizovanej reklamy zodpovedajúcej požiadavkám tomu ktorému používateľovi (remarketing), ako aj zasielanie reklamných upozornení, špeciálnych akcií a zliav (newsletter), ktoré budú špeciálnej zamerané na Vaše záujmy za predpokladu predchádzajúceho súhlasu zo strany používateľa.

Poskytnuté údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú v závislosti od účelu spracovania. V prípade komerčnej komunikácie s nimi budeme manipulovať iba so súhlasom zúčastnenej strany, pokiaľ táto nepožiadala o zmazanie údajov. V prípade užitočných dát pre naplnenie obchodného vzťahu budú dáta uchované po dobu zákonom stanovenej lehoty.

Dáta sa budú zbierať výhradne pre legitímne účely, ktoré sú uvedené tu a nebudú ďalej spracovávané spôsobom nezlučiteľným s týmito účelmi.

V tejto súvislosti Vás informujeme, že s cieľom splniť zmluvu (zaslať objednávku) alebo informovať Vás o možných udalostiach v priebehu procesu, môžete dostávať súvisiace správy prostredníctvom prostriedkov, ktoré ste poskytli (e-mail alebo telefón). V tejto súvislosti Vás informujeme, že s cieľom splniť zmluvu (zaslať objednávku) alebo informovať Vás o možných udalostiach v priebehu procesu, môžete dostávať súvisiace správy prostredníctvom prostriedkov, ktoré ste poskytli (e-mail alebo telefón). Takéto opatrenia sú nevyhnutne potrebné na riadne spravovanie zmluvy. V tomto zmysle preto, kým nebude proces celkom ukončený, nebude z Vašej strany možné vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pretože pokiaľ nám tieto informácie neposkytnete, nebude možné zrealizovať našu časť plnenia zmluvy, ako je v kúpnej zmluve uvedené.

Podobne, ak označíte políčko súhlasu s prevodom Vašich dát pre komerčnú komunikáciu, dávate nám povolenie, aby sme Vám zasielali reklamné správy informatívnej povahy, zľavy a reklamy, upravené podľa Vašich preferencií. Rovnakým spôsobom môžete svoj súhlas odvolať, jednoducho s bez poplatku ho zrušíte prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Španielko alebo prostredníctvom Kontaktného formulára.

Stručne povedané, právny základ, na ktorom sa zakladá legitímne spracovanie Vašich osobných údajov, je založený na potrebe takéhoto spracovania na účely uzavretia kúpno-predajnej zmluvy. Vychádza tiež z potreby spracovania údajov s cieľom odoslania komerčnej komunikácie na základe vášho súhlasu a na legitímneho záujmu spoločnosti Funidelia (štatistické účely, prieskum trhu, prieskumy atď.) za predpokladu, že vaše práva alebo záujmy nie sú poškodzované.

Funidelia predpokladá, že údaje zadal používateľ alebo osoba poverená používateľom a že sú správne a správne. Je len na vás, aby ste aktualizovali svoje vlastné údaje. Preto ste zodpovední za presnosť údajov a spoločnosť Funidelia nezodpovedá za nepresnosti osobných údajov svojich zákazníkov. Ak súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, vyhlasujete, že všetky informácie, ktoré nám poskytujete, sú pravdivé a že ste si vedomí svojej zodpovednosti za akékoľvek škody, ktoré tieto informácie môžu spôsobiť spoločnosti Funidelia.

Je prísne zakázané odosielať osobné údaje prostredníctvom tejto webovej stránky používateľom mladším ako 16 rokov. Z tohto dôvodu, ak nám prostredníctvom tejto webovej stránky poskytnete osobné informácie, zaručujete nám, že máte 16 alebo viac rokov.

Prijatie týchto zásad ochrany osobných údajov je povinné tak pri nákupe v spoločnosti Funidelia, ako aj pri zasielaní akýchkoľvek otázok prostredníctvom kontaktného formulára. Jednoduchým navštevovaním webových stránok používatelia neposkytujú žiadne svoje osobné informácie a nie sú teda povinní tak urobiť. Zákazníci a užívatelia súhlasia s prehliadaním webu a so správnym používaním jeho obsahu ako aj s tým, že sa nedopustia žiadneho protiprávneho konania proti nemu.

Poskytnuté údaje môžu byť legálne prenesené na našich poskytovateľov služieb, ktorí sa nachádzajú v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a mimo neho. Spoločnosti, ktoré sa nachádzajú mimo EHP, podliehajú tzv. Štítu súkromia (ak sa nachádzajú v USA) alebo na iným zákonným nariadeniam. Poskytovatelia služieb môžu byť, napríklad dopravné spoločnosti alebo tretie strany, ktoré sa zaoberajú zasielaním personalizovanej obchodnej komunikácie v mene spoločnosti Funidelia, a ďalšie prostriedky podľa zákona.

Funidelia je povinná dodržiavať najvyššiu diskrétnosť ohľadom informácií, ktoré nám poskytnete, a používať ich výhradne na uvedené účely. V súlade s aktuálnymi právnymi predpismi o ochrane osobných dát Funidelia prehlasuje, že prijala vhodnú úroveň bezpečnosti údajov poskytovaných jej zákazníkmi a navyše používa všetky prostriedky a opatrenia pre zabránenie straty, zneužitia, zmeny a nedovoleného prístupu a odstránenia týchto dát.

V spoločnosti Funidelia používame technológiu SSL, ktorá nám umožňuje šifrovať poskytnuté údaje a zabrániť tretím stranám v prístupe k nim. Najdôležitejšou ochranou je však vaše vlastné heslo. Nikdy nedávajte svoje heslo tretej strane a zabráňte prístupu k vášmu účtu.

Údaje, ktoré poskytnete, sa použijú iba na spracovanie objednávok a zlepšenie našich služieb, nikdy ich však bez vášho predchádzajúceho súhlasu neposkytneme tretím stranám.

Máte právo vyžiadať si prístup k osobným údajom, ktoré o Vás máme. Rovnakým spôsobom máte právo kedykoľvek požiadať o ich opravu, pozastavenie alebo obmedzenie ich spracovania, ako aj nesúhlasiť s ich použitím alebo prevodom, pokiaľ už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zaznamenané (najmä uzavretie kúpnej zmluvy, odoslanie objednávky).

Máte nasledujúce práva:
  • Právo nesúhlasiť. Môžete nesúhlasiť so spracovaním Vašich údajov prostredníctvom stiahnutia súhlasu, ktorý ste predtým vydali. Týmto spôsobom nebudeme spracúvať vaše osobné údaje na komerčné účely. Budeme Vám zasielať iba tie oznámenia, ktoré sú nevyhnutne potrebné na splnenie zmluvy alebo oznámenie o akejkoľvek udalosti v procese.
  • Právo na prístup. Máte plný prístup ku všetkým informáciám, ktoré o vás máme a k účelom, kvôli ktorým ich zhromažďujeme, či už pre Vaše vlastné účely alebo pre komunikáciu s tretími stranami, z právnych dôvodov alebo s predchádzajúcim súhlasom.
  • Právo na opravu. Svoje údaje môžete upravovať a podľa potreby ich aktualizovať.
  • Právo na prenosnosť. Máte právo tieto informácie ľahko stiahnuť z vášho používateľského účtu.
  • Právo na zmazanie údajov. Po splnení zákonného obdobia uchovávania stanoveného platnými predpismi môžete požiadať o zmazanie Vašich údajov.

Ak chcete využiť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára alebo poštou na adresu Funiglobal Development S.L. Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197 - Španielsko. Aby ste tak mohli učiniť, musíte preukázať svoju totožnosť priložením fotokópie preukazu totožnosti.

Tiež vás informujeme, že môžete podať sťažnosť na príslušnom dozornom orgáne ochrany údajov, ak máte pocit, že vaše práva boli v istom zmysle porušené. Ak chcete využiť toto právo, prejdite na: edps.europa.eu

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Funidelia sú prispôsobené právnym predpisom platným v Španielsku (a v Európe) o ochrane osobných údajov (nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016). Čas od času môžeme akýkoľvek bod v našich zásadách ochrany osobných údajov upravovať alebo zmeniť v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Preto vám odporúčame, prečítať si tieto zásady ochrany osobných údajov pred každou objednávkou, aby ste si boli prípadnej zmeny vedomí.

Top