https://www.funidelia.sk/cart

Zásady ochrany osobných údajov | Funidelia

Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana údajov je vecou dôvery a vaše súkromie je pre nás najviac dôležité, a preto sme prispôsobili naše Zásady ochrany osobných údajov právnym predpisom platným v Španielsku (a Európe) o ochrane údajov. Funidelia vyhlasuje, že je v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

Funidelia.sk je zodpovednosťou spoločnosti Funiglobal Development S.L., (ďalej len FUNIDELIA), ktorá je Spainu spoločnosťou s ručením obmedzeným registrovanou v Zaragoza Mercantile Register, zväzok 4257, číslo 24, list Z-63129, 2. záznam a s daňovým identifikačným číslom ESB22370902. Sídlo má na adrese Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Španielsko. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Osobné údaje, ktoré musíte spoločnosti Funidelia poskytnúť (a ktoré o vás Funidelia teda má), sú vaše meno a priezvisko, e-mailová adresa, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, zakúpené položky, ich množstvo a spôsob platby (iba zvolený spôsob , žiadne bankové údaje). Tieto údaje sú požadované na splnenie zmluvy, ktorá bola s vami vytvorená. V rámci príslušnej zákonnosti môžete kedykoľvek požiadať o opravu, vymazanie alebo elimináciu.

Funidelia zaručuje, že s vašimi údajmi bude zaobchádzané zákonným, dôveryhodným a transparentným spôsobom. Zhromažďujú sa na konkrétne, explicitné a legitímne účely vysvetlené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov a budú použité iba na základe vášho súhlasu. Máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

V spoločnosti Funidelia používame informácie, ktoré poskytnete, na správu zmluvných vzťahov s vami nadviazaných. (Odoslanie objednávky správnej osobe a na správnu adresu, venovanie sa všetkým vašim požiadavkám alebo otázkam, odosielanie všetkých potrebných informácií o vašich nákupoch a poskytnutie informácií o produktoch spoločnosti Funidelia). Vďaka týmto informáciám môžeme tiež zlepšiť vaše skúsenosti s používaním webu tým, že vám ukážeme produkty súvisiace s vašimi záujmami. Na základe poskytnutých informácií Funidelia vytvára obchodné profily so zámerom ponúkať prispôsobenú reklamu potrebám svojich používateľov (remarketing), ako aj zasielanie obchodných oznámení, propagačných akcií a zliav (newslettrov) konkrétnejšie zameraných na ich záujmy, za predpokladu, že z ich strany došlo k predchádzajúcemu výslovnému súhlasu.

Poskytnuté údaje budú uchovávané po nevyhnutnú dobu v závislosti od účelu spracovania. V prípade obchodných oznámení budú zachované iba so súhlasom zainteresovanej strany a ak nepožiadala o ich vymazanie. V prípade užitočných údajov na plnenie obchodného vzťahu budú uchovávané po požadovanú zákonnú dobu.

Údaje budú zhromažďované výlučne na tu uvedené legitímne účely a nebudú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný.

V tejto súvislosti vás informujeme, že za účelom dodržania zmluvy (na odoslanie objednávky) alebo informovania o možných incidentoch počas procesu, môžete dostávať správy, ktoré s ňou súvisia, prostredníctvom vami poskytnutých prostriedkov (e-mail alebo telefón). Takéto opatrenia sú nevyhnutné pre správne riadenie zmluvy. V tomto zmysle kým nebude proces dokončený, nebudete môcť namietať proti spracovaniu vašich údajov, pretože ak nám tieto informácie neposkytnete, nebudeme schopní dodržať našu časť dohodnutú v kúpnej zmluve.

Rovnako tak, ak začiarknete políčko zodpovedajúce súhlasu s prenosom vašich údajov pre obchodnú komunikáciu, dávate nám súhlas, aby sme vám zasielali propagačné správy informatívneho charakteru, zľavy a akcie prispôsobené vašim záujmom. Rovnakým spôsobom môžete tento súhlas odvolať a zrušiť ho jednoducho a bezplatne, písomne ​​na adresu Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spain alebo prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

Stručne povedané, právny základ, na ktorom je založené legitímne spracúvanie vašich osobných údajov, je založený na potrebe takéhoto spracovania na účely plnenia kúpnej a predajnej zmluvy, ktoré boli s vami založené. Tiež sa spolieha na potrebu spracovania údajov za účelom zasielania obchodných oznámení na základe vášho súhlasu a na oprávnený záujem Funidelie (štatistické účely, prieskum trhu, prieskumy atď.) za predpokladu, že neprevažuje nad vašimi právami alebo záujmami.

Funidelia predpokladá, že údaje boli zadané užívateľom alebo ním poverenou osobou a že sú správne a presné. Je na vás, aby ste aktualizovali svoje vlastné údaje. Preto zodpovedáte za správnosť údajov a Funidelia nezodpovedá za nepresnosť osobných údajov zákazníkov. Ak súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, prehlasujete, že všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú pravdivé a predpokladáte, že nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek škody, ktoré môžu tieto informácie spôsobiť spoločnosti Funidelia.

Je prísne zakázané odosielať osobné údaje prostredníctvom tejto webovej stránky používateľom mladším ako 16 rokov. Z tohto dôvodu ak odosielate osobné údaje prostredníctvom tejto webovej stránky, zaručujete nám, že máte 16 rokov alebo viac.

Prijatie týchto zásad ochrany osobných údajov je povinné tak pre nákup vo Funidelia, ako aj pre zasielanie akýchkoľvek otázok prostredníctvom kontaktného formulára. Jednoduchou návštevou webovej stránky používatelia neposkytujú žiadne osobné informácie a nie sú ani povinní tak urobiť. Zákazníci a používatelia súhlasia s tým, že budú webovú stránku prehliadať a obsah používať správne a že proti nemu nepodniknú žiadne podvodné kroky.

Poskytnuté údaje môžu byť zákonne prevedené našim poskytovateľom služieb, ktorí sa nachádzajú v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a mimo neho. Na osoby nachádzajúce sa mimo EHP sa vzťahuje štít na ochranu osobných údajov (ak v USA) alebo iný právny základ. Týmito poskytovateľmi služieb môžu byť, napríklad prepravné spoločnosti alebo tretie strany zaoberajúce sa odosielaním personalizovaných obchodných oznámení v mene spoločnosti Funidelia, okrem iných úloh podľa zákona.

Spoločnosť Funidelia sa zaväzuje zachovávať maximálnu dôvernosť informácií, ktoré nám poskytnete, a používať ich iba na uvedené účely. V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov spoločnosť Funidelia súhlasí s prijatím primeranej úrovne zabezpečenia údajov poskytovaných jej zákazníkmi a okrem toho zabezpečiť všetky prostriedky a opatrenia, ktoré má k dispozícii, aby zabránila strate, zneužitiu, pozmeňovaniu, neoprávnenému prístupu a ich odstráneniu.

V spoločnosti Funidelia používame technológiu SSL, ktorá nám umožňuje šifrovať vami poskytnuté údaje a zabrániť tretím stranám v prístupe k nim. Najdôležitejšou ochranou je však vaše vlastné heslo. Nikdy neposkytujte svoje heslo tretej strane a zabráňte prístupu k svojmu účtu.

Údaje, ktoré poskytnete, budú použité len na spracovanie objednávok a zlepšenie našich služieb, ale nikdy ich nebudeme poskytovať tretím stranám bez vášho súhlasu.

Máte právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás uchovávame. Rovnakým spôsobom máte právo kedykoľvek požiadať o ich opravu, potlačenie alebo obmedzenie spracúvania, ako aj o nesúhlas s ich použitím alebo prenosnosť vašich údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účely pre ktoré boli zaznamenané (najmä uzavretie kúpnej zmluvy, odoslanie zadanej objednávky).

Vaše práva sú nasledujúce:
  • Právo na námietky. Proti spracovaniu vašich údajov môžete namietať odvolaním súhlasu, ktorý ste predtým udelili. Týmto spôsobom nebudeme spracovávať vaše osobné údaje na komerčné účely. Bude odoslaná iba komunikácia nevyhnutne potrebná na splnenie zmluvy alebo upozornenie na akýkoľvek incident v procese.
  • Právo na prístup. Máte plný prístup ku všetkým informáciám, ktoré o vás máme, a k účelom, ktoré sme vám poskytli, a to pre vaše vlastné účely aj pre komunikáciu s tretími stranami, a to buď z právnych dôvodov, alebo s vašim predchádzajúcim súhlasom.
  • Právo na opravu. Údaje môžete upravovať a podľa potreby aktualizovať.
  • Právo na prenosnosť. Máte právo ľahko stiahnuť tieto informácie z vášho používateľského účtu.
  • Právo na zahodenie. Po uplynutí zákonnej lehoty uchovávania stanovenej príslušnými predpismi môžete požiadať o zrušenie svojich údajov.

Ak chcete využiť niektoré z týchto práv, musíte nás kontaktovať prostredníctvom nášho kontaktného formulára alebo poštou na adresu Funiglobal Development S.L. Edificio WTCZ, Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spain. K tomu musíte preukázať svoju totožnosť priložením fotokópie občianskeho preukazu.

Tiež vás informujeme, že môžete podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán pre ochranu údajov, ak máte pocit, že ste neboli spokojní s uplatňovaním svojich práv. Ak chcete využiť toto právo, navštívte stránku: edps.europa.eu

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Funidelia sú prispôsobené právnym predpisom platným v Španielsku (a v Európe) o ochrane údajov (nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady z 27. apríla 2016). Môžeme z času na čas upraviť alebo prispôsobiť akýkoľvek výraz v našich zásadách ochrany osobných údajov v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Odporúčame si tieto zásady ochrany osobných údajov z času na čas prečítať pred zadaním objednávky, aby ste boli vždy informovaní.

Top