Zákaznícka podpora

https://www.funidelia.sk/cart

Právo na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Užívateľ uznal právo na zrušenie nákupu uskutočneného prostredníctvom webovej stránky www.funidelia.sk, pričom môže v prípade nespokojnosti vrátiť výrobok v maximálnej lehote štrnástich (14) kalendárnych dní. odo dňa, keď ste vy alebo tretia strana, označená spotrebiteľom, iným ako prepravcom, získali hmotné vlastníctvo tovaru.

Ak chcete uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, mali by ste nás o tom informovať na FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Spain alebo nám napíšte pomocou nášho kontaktného formulára s vašim rozhodnutím pomocou jasného vyhlásenia (napríklad list odoslaný poštou alebo e-mail pomocou formulára). Môžete použiť tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, aj keď to nie ste povinný urobiť. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, stačí, aby ste odoslali svoju správu o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím zodpovedajúceho časového obdobia (14 kalendárnych dní).

Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

V prípade odstúpenia z vašej strany vám vrátime celé platbu vrátane poplatkov za doručenie (s výnimkou dodatočných poplatkov, ktoré si vyberiete sami, ako napríklad iný druh doručenia namiesto ekonomického štandardného doručenia, ktoré ponúkame) bez zbytočného oneskorenia počas maximálne 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nás informujete o svojom rozhodnutí vypovedať súčasnú zmluvu a poskytnete potvrdenku o prijatí tovaru alebo produktov, ktoré môžu byť predmetom odstúpenia. Uskutočníme vrátenie platby rovnakým spôsobom platby, aký ste použili pri počiatočnej transakcii, pokiaľ ste výslovne neurčili inak; v každom prípade v dôsledku vrátenia peňazí nevzniknú žiadne náklady.

Vrátenie peňazí budeme môcť zadržať, kým nedostaneme tovar alebo pokiaľ nepredložíte dôkaz o odoslaní tovaru späť alebo podľa toho, čo nastane skôr.

Tovar by ste mali odoslať späť na adresu Funiglobal - DHL Solutions GmbH, Heinrich-Barth Strasse 31, 53881 Euskirchen, Germany, bez zbytočného odkladu a v každom prípade počas maximálne 14 kalendárnych dní odo dňa, keď nás informujete o svojom rozhodnutie vypovedať zmluvu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ zašle tovar späť pred uplynutím 14 -dňovej lehoty. Všetky náklady spojené s vrátením tovaru bude znášať klient.

Zodpovedáte za akúkoľvek zníženú hodnotu tovaru v dôsledku toho, že s ním bolo zaobchádzané iným spôsobom, ako je nevyhnutné na určenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ako určíme zníženú hodnotu tovaru

Pre určenie povahy, vlastností a funkcie tovaru, spotrebiteľ by mal s tovarom zaobchádzať a kontrolovať ho (i) s primeranou starostlivosťou a (ii) rovnakým spôsobom, ako by mu to bolo umožnené v obchode. Akákoľvek manipulácia alebo kontrola tovaru, ktorá sa stane nadmernou, by mohla spôsobiť zníženie hodnoty tovaru, takže by sme boli oprávnení vykonať odpočítanie zodpovedajúcej náhrady za prijatú platbu. O koľko znížime hodnotu vrátenej platby, bude stanovené prípad od prípadu. Spotrebiteľ môže otvoriť obal a kontrolovať textílie a farby tovaru s maximálnou starostlivosťou, pričom dbá na to, aby krabicu pri otváraní nerozbil. Ak je krabica rozbitá, usúdime, že hodnota tovaru sa znížila. Radi by sme vám pripomenuli, že v čase, keď je tovar vo vašom vlastníctve a kým nám ho nevrátite, budete niesť zodpovednosť za tovar a v dôsledku toho aj zodpovednosť za všetky škody, ktoré by mu mohli vzniknúť.

Spoločné predpisy

Nebudete mať právo odstúpiť od zmluvy, ak je dodaným predmetom jeden z nasledujúcich produktov:

- Výrobky na mieru alebo vyrobené na mieru

- Tovar zapečatený zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ktorý bol po dodaní rozbalený

Vaše právo na odstúpenie od zmluvy sa bude vzťahovať výlučne na výrobky, ktoré sú vrátené v rovnakom stave, v akom ste ich dostali. Spotrebiteľ nedostane náhradu na výrobok používaný nad rámec jeho samotného otvorenia alebo na výrobky. ktoré nie sú v takom stave, v akom boli dodané alebo ktorým vznikla škoda, a preto musí byť spotrebiteľ opatrný s výrobkom (výrobkami), keď sú v jeho vlastníctve.

Po preskúmaní predmetu vám dáme vedieť, či máte nárok na vrátenie zaplatenej sumy. Náhradu za doručenie je možné vykonať iba vtedy, ak je právo na odstúpenie uplatnené v zákonnej lehote a všetky položky, ktoré tvoria objednávku, boli vrátené. V prípade, že dôjde k chybe v obsahu vratného paketu, bez zavinenia spoločnosti Funidelia, budeme oprávnení vám účtovať dodatočné náklady, ak je možné zariadiť vrátenie paketu späť do vašej pozornosti. Práva a uznané činnosti sú v každom prípade vyhradené existujúcou legislatívou.

Vrátenie chybných výrobkov

Prostredníctvom nášho popredajného servisu sa snažíme ponúknuť našim klientom rýchlu a efektívnu pozornosť s cieľom vyriešiť akékoľvek problémy s našimi predmetmi alebo objednávkami.

Ak zistíte akúkoľvek poruchu v čase dodania, ihneď nás kontaktujte prostredníctvom pošty, keďže dva (2) pracovné dni po obdržaní produktu, už nebudeme akceptovať reklamácie súvisiace s prepravou.

Ak by sa mal spotrebiteľ pri dodaní domnievať, že výrobok nezodpovedá tomu, čo je stanovené v zmluve, mal by nás okamžite kontaktovať prostredníctvom našich kontaktných metód a poskytnúť informácie o produkte a poškodení, ku ktorému došlo.

Pokračujeme v starostlivom preskúmaní vráteného produktu a v primeranej lehote vás budeme kontaktovať e-mailom a v prípade potreby vrátime peniaze alebo poskytneme náhradu tej istej položky. Vrátenie peňazí alebo výmena článku bude uskutočnená čo najskôr a v každom prípade do 14 dní odo dňa, keď pošleme potvrdzujúci e-mail o vrátení peňazí alebo výmene nevyhovujúceho predmetu.

Suma zaplatená za výrobky, ktoré boli vrátené v dôsledku chyby, ktorá sa vyskytla, bude vrátená v plnej výške vrátane poplatkov za doručenie tovaru a nákladov, ktoré vám vznikli pri vrátení položky k nám. Vrátenie bude uskutočnené rovnakým spôsobom platby, aký ste použili na nákup položiek.

Ďalšie súvisiace otázky:
Top